مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

1-چرا دخترها بايد در مقابل پسرها حجاب را رعايت كنند ؟
2-حجاب به دليل چيست؟
3-چه نوع حجابي بداست؟
حجاب با وضع كنوني آن مولود اختلاط فرهنگ مردمي با انديشه ديني است پوشش و لباس از امور عرفي است و حد و حدود و كيفيت آن را عرف زمانه تعيين مي كند و شارع نسبت به آن حساسيتي نـدارد امـام صـادق عليه السلام فرمودند بهترين لباس , لباس مردم زمانه يعني لباس عموم مردم است . بنابراين حجاب يك واجب ديني و امر مسلم و ثابتي نيست .
در قـرآن آمده است [ 000 ليس عليكم و لا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم علي بعض 000 ] يـعـنـي لازم نـيست زنان در برابر غلامان و بردگان خود حجاب داشته باشندزيرا با آنها در رفت و آمدند و دستور حجاب , دستوري پر مشقت خواهد بود . بـر ايـن اسـاس در هـمـه مـحـيـط هـائي كه زن و مرد خيلي با هم حشر و نشر دارند مثل ادارات ومـوسسات و بانكها و 000 زنان مي توانند حجاب نداشته باشند و مشكلي هم پيش نخواهدآمد زيرا نگاه شهوت آلود همواره ممنوع است و نگاه عادي نيز مفسده اي به بارنخواهد آورد .
حـجاب از امت هاي ديگر به مسلمانان رخنه كرده است ويل دورانت معتقد است مسلمانان حجاب را از ايرانيان اقتباس كرده اند ( تاريخ تمدن , ج 11 , ص 112 ) مسلمانان اين سنت را نيكو شمرده و بـر آن لـبـاس دين پوشاندند مثل بسياري از عادات و رسوم ديگر كه در ميان مسلمانان رواج دارد ولي دين از آن بيزار است .
حجاب نوعي شعار سياسي است و ربطي به دين و شريعت ندارد .
چرا زن بايد خود را بپوشاند اما مرد آزاد است ؟ آيا تبعيض نيست ؟
حجاب همواره به معناي عفت و پاكدامني نيست چه بسيار زنان پاكدامن كه حجاب درستي ندارند مثل زنان روستائي و چه بسيار زنان با حجاب كه در زير حجاب مرتكب خلاف مي شوند . ويل دورانت مي گويد ( عفت با لباس پوشيدن هيچ رابطه اي ندارد ) .
طـبق اصل «الانسان حريص علي ما منع» ( ممنوعيت انسان را حريص تر مي كند ) , حجاب وتوصيه بـه كـنـترل نگاه , تشويش و التهاب را بيشتر مي كند بعضي متدينان با مشاهده يك زن بد حجاب احـسـاس شـهـوت پـيـدا مـي كـنند در حاليكه مردم عادي با ديدن زنان نيمه عريان نيز تحريك نمي شوند .
مـحـصـور كردن زنان در چادر تيره و مشكي عامل دلمردگي آنهاست و غريزه خودآرائي وزينت طلبي آنها را از بين مي برد .
حجاب يعني سلب آزادي زنان
حـجـاب مـانـع پـيشرفت و عامل ركود است چون جلوي فعاليت زن را مي گيرد و نيمي ازانرژي جامعه را فلج مي كند .
عـالـمـان ديـنـي گـاهـي چـنان بر پوشش زن تاكيد مي كنند كه گويا زن غير از هويت جنسي وفتنه انگيزي و تهديد تقوا هويت ديگري ندارد آيا واقعا چنين است ؟
  1. 2483 از 4632