مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چـرا در بـيـان حـكم زنا در قرآن زانيه مقدم ذكر شده است در حاليكه در بيان حكم سرقت , اول سارق ذكر شده است ؟
آيـا صحيح است كه در قرآن مجيد اجازه داده شده كه اگر زن از حقوق زناشويي سرباز زند , او را تنبيه بدني نمايند ؟
طبق فتاواي فقهاي اسلامي , انجام كارهاي داخل خانه و همچنين شير دادن و نگاهداري بچه براي زن واجـب نيست ; و هزينه زندگي همسر به عهده شوهر است و نيازي به كار وكوشش در خارج خانه ندارد ; بنابر اين , نه كار كردن بر او واجب است و نه خانه داري , در اين صورت وظيفه زن در اجتماع چيست ؟
جايگاه زن در اسلام , و حقوق و مسئوليت هاي او چيست ؟
حـتـي اگـر بـپـذيـريم كه اسلام در حق زن ارفاق كرده و به دليل خصوصيات تكويني او ,برخي مسئووليت ها را مخصوص مرد دانسته است , اما باز بايد گفت كه اين ارفاق به خمودي و كسالت و انزواي زن در جامعه انجاميده است و براي تكامل و رشد زن وجامعه مضر است .
حـجـاب مـانـع پـيشرفت و عامل ركود است چون جلوي فعاليت زن را مي گيرد و نيمي ازانرژي جامعه را فلج مي كند .
عـالـمـان ديـنـي گـاهـي چـنان بر پوشش زن تاكيد مي كنند كه گويا زن غير از هويت جنسي وفتنه انگيزي و تهديد تقوا هويت ديگري ندارد آيا واقعا چنين است ؟
حـجـاب مـخـصـوص زنان پيامبر است زيرا آيه 53 سوره احزاب در مورد زنان پيامبر است آنجا كه مي فرمايد و اگر از زنان پيامبر چيزي خواستيد از پشت پرده بخواهيد درآيه 32 اين سوره نيز كه از تـبـرج و عـشوه گري در سخن گفتن نهي مي كند و به خانه نشيني توصيه مي كند , باز راجع به زنـان پـيـامـبـر اسـت در واقع موقعيت والاي زنان پيامبر در صدور چنين فرماني موثر بوده است بنابراين حجاب براي بقيه بانوان يك تكليف الزامي نيست .
چرا ارثي كه به مرد مي رسد دو برابر ارث زن است ؟
جايگاه زن در اسلام كجاست ؟
آيـا زن در اسـلام غـيـر از خـادمه و مستخدمه اي كه ارضاي جنسي مرد را نيز به عهده دارد , چيز بيشتري است ؟
چرا در اسلام شهادت دو زن برابر با شهادت يك مرد است ؟
  1. 2487 از 4632