مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

قـرآن دسـتـور داده نـبايد مرد بخاطر قتل زن مورد قصاص قرار گيرد مگر خون مرد ازخون زن رنگين تر است ؟
عـدالت و مساوات در مورد زن و مرد حكم مي كند كه آنها با يكديگر برابر و مساوي باشند پس چرا قوانين همچون حق طلاق , يا رجوع در عده يا قضاوت به دست مردان سپرده شده ؟
حـق يـكـطـرفـه نـيست و هميشه بايد به صورت متقابل باشد مساله عدالت ميان زن و مردحكم مي كند كه بايد مساوي باشند پس چرا قرآن مي گويد : مردان بر زنان برتري دارند ؟
مي دانيم همسران پيامبر بعد از او حق ازدواج نداشتند , چگونه خداوند همسران پيامبر (ص ) را كه بعضي به هنگام وفات او نسبتا جوان بودند از حق انتخاب همسرمحروم ساخته است ؟
تعدد زوجات آثار بسيار شومي براي جامعه دارد . عواطف و احساسات زن را از بين برده , آن را به حسد و كينه جويي تبديل مي كند .
تعدد زوجات سبب مي شود كه زن اشتياقي براي خانه داري و رسيدگي به فرزندان و شوهرنداشته باشد و براي تلافي او نيز به فحشا كشيده شود و اساس خانواده و اجتماع ويران شود .
تعدد زوجات مخالف با سير طبيعت است . زيرا به لحاظ آمار تعداد زنان و مردان تقريبا برابر است . بنابراين طبيعت يك مرد را براي يك زن قرار داده است نه يك مرد را براي چهار زن .
تجويز و تشريع تعدد زوجات سبب حريص شدن و شهوت ران شدن مرد مي گردد . و اجتماع از اين ناحيه آسيب مي بيند .
تعدد زوجات سبب بي احترامي به زن و تضيع حقوق و شئون اوست .
بـررسـي جـامـعـه شناختي نشان مي دهد كه خانواده هايي كه دچار تعدد زوجات اند , بامشكلات بسياري مواجه اند . مشكلاتي مثل تبعيض , فقر , بي سوادي , درگيري هاي خانوادگي و روحي - عاطفي .
آيه 3 سوره نساء مي گويد : اگر نمي توانيد عدالت را رعايت كنيد به همان يك همسراكتفا كنيد و در آيـه 129 هـمـين سوره مي خوانيم : هر قدر هم كه بكوشيد وبخواهيد نمي توانيد بين زنان خود به عدل و انصاف رفتار كنيد بنابراين تعددزوجات در اسلام مطلقا ممنوع است
اگـر شـرايـط و كيفياتي كه در اسلام براي تعدد زوجات مردان گفته شده براي زن يازناني پيدا شود آيا در اين صورت مي توان به او اجازه داد كه دو شوهر براي خودانتخاب كند ؟
  1. 2488 از 4632