مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اينكه قرآن مي گويد : در صورتي كه اندرز شما در مورد زن سودي ندهد آنها راتنبيه بدني كنيد نـظـيـر اين طغيان و سركشي و تجاوز در مردان نيز ممكن است پديدآيد , آيا مردان نيز مشمول چنين مجازاتهايي خواهند شد ؟
چرا خداوند پيامبر يا امامي از ميان زنان بر نگريده است؟
: چرا حضرت علي(ع) ميفرمايد: «با زنان مشورت نكنيد»؟
چرا حضرت علي(ع) ميفرمايند: زن ناقص العقل و الايمان است؟
سؤال من در مورد مقام زن در اسلام است. گر چه پس از اسلام زن مقام والايي در خانواده و اجتماع بدستآورد، و از منجلاب فساد جاهليت بيرون آمد و اسلام به او حيثيت داد، ولي از جهاتي ديگر او را در تنگنا قرار داده ومقامش را پستتر نمود. احاديث زيادي داريم كه زن را موجودي احمق، بيوفا و عامل فساد ناميدهاند. چرا حضرت علي(ع) مخالف حقوق زن بودند؟! من كه شيعه هستم و قلبي مالامال از عشق به اهل بيت(ع) دارم، چه كنم وقتي ميبينم هم جنسان من در تمام اديان الهي ارزش چنداني ندارند؟! من از زن بودن خود احساس شرمندگيميكنم. وقتي حتي قرآن هم، مردان را بر زنان برتري داده است، و فرموده: مردان بر زنان سرورند و ما گروهي را برگروهي ديگر سرور و رهبر قرار داديم.
و حضرت علي(ع) خطاب به فرزند خود امام حسن(ع) ميفرمايند: از مشورت با زنها پرهيز كن؛ زيرا نظر آنها بهنقص و عيب است و تصميم آنها به سستي و ... .
رسول اكرم(ص) ميفرمايند: زن چون پيش آيد مانند شيطان است و باز چون پشت كند مثل شيطان خواهد بود. و بههر صوررت، راهزن ايمان و فريبنده انسان و منحرف كننده دلهاي مردم ميباشد.
نيز روايت است كه پيامبر روزي در وقت صبح به جانب زنها رو كرد و مقابل ايشان توقف نموده و فرمود: اي جماعتزنان! نديدهام مانند شما افرادي را كه از جهت عقل و دين ضعيف باشند و در عين حال دلهاي صاحبان خرد را جلبكرده و مفتون خود نمايند. من بيشتر آهل آتش را از شما ديدم.
در حديثي ديگر ميفرمايند: شما زنها اكثريت اهل جهنم را تشكيل ميدهيد. زني پرسيد يا رسولالله براي چه؟ فرمود:شما بدگويي، بسيار و طرد و لعن زيادي به ديگران مينماييد. و در مقابل شوهر و افراد فاميل كفران نموده و خوبيهايآنها را ناديده ميگيريد. و در عين حال، رأي شما كوتاه و دين شما ضعيف است. زنها گفتند: كوتاهي فكر و ضعف دينما از كجاست؟ فرمود: دليل نقصان فكر شما، اين است كه: پروردگار متعال، شهادت دو نفر از شما را بهجاي شهادت يك مرد قرار داده است. اما نقصان دين شما به اين دليل است كه، هر ماه روزها و شبهايي ميگذرد،بيآنكه مقابل پروردگار سجده كرده و عبادت او را انجام دهيد.
اين مسايل براي من مبهم است كه چرا شهادت دو زن در برابر يك مرد است؟ چرا عادت ماهيانه، دليل ضعف دينتلقي شده؟ آيا خدا عادت ماهيانه را براي تمسخر زن قرار داده؟! يا براي اين كه در اين چند روز اذيت و آزار ببيند؟! يا اين كه به مصلحت زن است و موجب پاكيزگي جسم؟!
يا نويسندهاي در كتابش پس از ذكر حديثي از اميرالمؤمنين (به اين مضمون): «پرهيز كنيد از ضررهاي زنهاي بد و از زنهاي خوب بر حذر باشيد. و هر گاه به كار نيكويي شما را امر كردند، اطاعت نكنيد، تا در برآوردن منكرات و اطاعتامور ناشايست از شما توقع نداشته باشند». نوشته بود: اگر مرد در امور خود تحت تأثير خواستههاي زن قرار گرفته ورعايت رضايت او را كند از پيشرفت و موفقيت محرم خواهد ماند.
يا نويسندهاي در كتابش پس از ذكر حديثي از اميرالمؤمنين (به اين مضمون): «پرهيز كنيد از ضررهاي زنهاي بد و از زنهاي خوب بر حذر باشيد. و هر گاه به كار نيكويي شما را امر كردند، اطاعت نكنيد، تا در برآوردن منكرات و اطاعتامور ناشايست از شما توقع نداشته باشند». نوشته بود: اگر مرد در امور خود تحت تأثير خواستههاي زن قرار گرفته ورعايت رضايت او را كند از پيشرفت و موفقيت محرم خواهد ماند.
حضرت علي(ع) در اين حديث بطور كلي نظر زنها و حضورشان را مردود ميداند، يا او را فقط براي بقاي نسل وارضاي شهوت لازم ميداند.
آيا كسي نبود به اين آقاي مؤلف بگويد: كسي كه نه ماه زحمت بارداري و بزرگ شدن شما را كشيد، مرد بود يا زن؟
رسول اكرم(ص) ميفرمايند: زنها را در غرفههاي بالا جاي ندهيد؛ و به آنان كتابت ياد نداده، و ريسندگي و تفسيرسوره نور را به ايشان بياموزيد.
آري! زن بايد از حق دانش، اظهار نظر، تصميم و ... محروم باشد و تماماً دنبالهرو باشد!
رسول اكرم(ص) در حديثي ديگر ميفرمايند: زنها از جهت گفتن ناقص و منطق آنها ضعيف بوده، و وجودشان پوشيدني است. پس آنها را در خانهها محفوظ نگه داريد، و ضعف گفتارشان را با سكوت جبران كنيد.
حديثي ديگر: اگر ممكن بود دستور دهم كسي غير از پروردگار سجده شود، سفارش ميكردم كه زنها در مقابل شوهرانشان سجده كنند. سوگند به خداوند زن نتواند حقوق مربوط به پروردگار را بجا آورد، تا هنگامي كه حقوق شوهرش راانجام نداده است.
يعني زن عيب بشريت است. او را پنهان كنيد تا موجب خجالت شما نشود. چون احمق است، در مقابل سؤالاتشسكوت كنيد. آيا حديثي داريم كه بگويد عبادت مرد قبول نيست، مگر آنكه آسايش همسرش را تأمين كرده باشد؟! ياحتي با او مهربان باشد؟!
آه خدايا! آيا اين عدالت توست؟ مگر نه اين است كه قرآن فرموده: برتري به تقواست؟ پس چرا مرد را موجود برترناميدهاند؟ آيا تبعيض نيست اگر زني شب را به صبح رساند و شوهرش از او ناراضي باشد، تمام فرشتگان تا صبح او رالعن خواهند نمود؟! (گر چه حق با او باشد؟) يعني اي زن، تو بايد غلام حلقه بگوش مرد باشي و دم برنياوري؟! زيرا درآن صورت ملعون پروردگار و فرشتگان خواهي بود؟ آيا اين ضعف اسلام نيست؟ آيا اين عدل است؟! آيا فقط مردانايمان پايدار دارند؟ من از وقتي اين مسايل را فهميدم نماز نميخوانم؛ زيرا در شرايطي كه در مقايسه با برادرانم نمازآنها مقبولتر است، گر چه ايمان من قويتر باشد، چرا نماز بخوانم؟ و تا وقتي اين مسايل برايم روشن نشود، هرگز سربر سجده نخواهم گذاشت.
خداوند متعال در آيه 6 سوره مائده ميفرمايد: «اَوْ جَأَ اَحَدٌ مِنَ الْغائِطِ اَوْ لَمَسْتُمُ النِّسأ فلم تجدوا...» آيا ذكر «غائط» و «نسأ» در كنار هم، اهانت به زن نيست؟زناني كه در تاريخِ سخن، بليغ و باصلابت و تأثيرگذار سخن گفتهاند، چه خصوصياتي داشتند؟ (مانند سوده كه آنچنان قاطعانه حرف ميزد كه حتي حاكمين زمانش را به تحرك وا ميداشت)؟

چرا زنان كه در اين دنيا اين همه سختي ميكشند، پيامبر درباره آنها ميفرمايد: «بيشتر اهل جهنم را زنان تشكيل ميدهند»؟باتوجه به اينكه دخترها بيشتر از پسرها در دنيا سختي ميكشند، آيا در آخرت اين زحمتها و سختي جبران ميشود؟آيا حديثي به اين مضمون كه «به زن فقط به اندازة خواندن بياموزيد» وجود دارد؟

باردار كردن زنان از طريق آمپول با نطفه اجنبي چگونه است؟

با توجه به خطبه هشتاد نهجالبلاغه مبني بر نقصان عقل زنان، چگونه ميتوان آن را پذيرفت. در حالي از نظر ارزش انساني با مرد برابر است؟ اگر ناقص العقل است، چگونهه ميتواند مردان عاقل را پرورش دهد؟

  1. 2491 از 4632