مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

دلم مي خواهد بتوانم مسائل سياسي را تحليل نمايم،لطفا بگوييدچگونه مي توانم اطلاعات سياسي ام را بالا ببرم (غير از روزنامه واخبار رسانه ها)
آيا درست است كه روحانيت قصد رهبري جامعه را نداشت، ولي چون زمينه رامهيا ديد و ملت به هدايت يك رهبر نياز داشت اقدام به اين كار كرد؟
آيا شايعه در مورد رحلت حاج احمد آقاي خميني درست است يا نه؟
آقاي منتظري در حال حاضر كجا و به چه كاري مشغولند؟
شايعه چيست؟ چگونه شكل مي گيرد و پراكندگان شايعه در ايران چه كساني اند؟
آيا مشكلات اقتصادي و تورم، حقانيت جمهوري اسلامي را زير سؤال نمي برد؟
فرض كنيم كه بين نظر ولي فقيه وقانون اساسي تعارضي پيش آيد كدام يك ارجح است؟
فعاليت احزاب سياسي تا چه حدي است و منافع و مضار آن چيست؟آيا به وجود آمدن احزاب مختلف موجب تفرقه و جناح بندي نخواهد شد؟
چرا وقتي آقاي سروش اظهار نظر مي كنند، علما جوابي نمي دهند؟
اگر مردم حكومت اسلامي نخواهند آيا مي شود با زور بر آنها حكومت كردو اين باعث ركود فكري نمي شود چرا اين در قانون اساسي نيامده؟
آيابه دلايل زيرشوراي رهبري بهترازفردنيست؟ 1-احتمال پيروي هواي نفس به علت عدم عصمت درحالي كه باشوراي رهبري تقريبامنتفي است 2-احتمال اشتباه درفرد.
وجه تمايز حكومت ديني وحكومت غير ديني مردمي به جز مبارزه با مظاهرفساددر عمل چيست؟
  1. 2508 از 4632