مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

تفاوت احكام ثانويه (حكومتي) بابدعت موقت چيست واگر دين اسلام براي همه زمان هاست، چرادربعضي مواردآن رااجرانمي كنيم ومتوسل به حكم ثانويه مي شويم؟
كسي كه ولايت فقيه را قبول نداشته باشد، اعمالش قبول است يا نه؟
اگر مرجع تقليد از سيستم حكومتي مشروع يا نامشروع حاكم بر جامعه ناراضي بود، تكليف مقلد چيست؟
اگر مرجع تقليدي، حدود اختيارات ولي فقيه را متفاوت با خود ولي فقيه بداند، مقلد در تشخيص حدود اختيارات ، به چه كسي رجوع كند؟
حدود اختيارات ولي فقيه راچه كسي تعيين مي كند، ولي فقيه يا قانون اساسي؟
اگر مرجع تقليد، شخصي غير از ولي فقيه زمان بود، در چه مواردي بايد ازمرجع تقليد اطاعت كرد ودرچه مواردي از ولي فقيه؟
چگونه ولايت فقيه ميتواند مطلقه باشد در حالي كه خبرگان رهبري ميتوانند اورا از ولايت عزل نمايند
آيا لازم است كه رهبر جامعه حتما ولي فقيه باشد و ولي فقيه چگونه تعيين مي شود؟
وظايف و اختيارات رهبري چيست ؟
فرق حكومت ولايت فقيه و ديكتاتوري چيست؟
آيا ولايت فقيه براي حكومت اسلامي لازم است و نقش ولايت فقيه در استمرارآن چيست؟
آيا لازم است كه ولي فقيه، مرجع تقليد نيز باشد؟
  1. 2537 از 4632