مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا شعار مرگ بر ضد ولايت فقيه شامل كساني كه ولايت فقيه را از نظرتئوري قبول ندارند هم مي شود؟
آيا مشروعيت ولي فقيه در غيبت وابسته به نظر مردم مي باشد؟
در چه صورتي مي توان مصلحت را مقدم بر تكليف شرعي دانست؟
چه احاديثي در باره كيفيت ، اهميت شهادت و شرايط شهود وارد شده است؟
مفهوم شوري به چه معناست و ديدگاه اسلام درباره آن چيست؟
ديدگاه قرآن مجيد در مورد مساله « شوراء» چيست؟
ديدگاه احاديث اسلامي در مورد مساله « شوراء» چيست ؟
از ديدگاه قرآن مجيد و احاديث اسلامي عناصر سازنده امت واحد چيست؟
از نظر حقوقدانان عناصر سازنده مليت كدام است و آيا اين عناصر مي توانند بوجود آورنده « اُمت» واحد شوند؟
از ديدگاه اسلام، قاضي بايد داراي چه شرايط و اوصافي باشد؟
قرآن مجيد در مواردي از اكثريت به صورت « اكثرهم لايعقلون واكثر هم لايعلمون » انتقاد ميكند در اين صورت چگونه اكثريت ملاك ترجيح گرديده و تفاوت اكثريت در حكومت اسلامي با اكثريت در حكومتهاي غربي چيست؟
علماي اسلام چه آداب ووظايفي را براي قضاوت و تشكيل دادگاهها بيان ميكند؟
  1. 2547 از 4632