مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا حيوان نيز مانند انسان روح دارد؟
مفهوم خرد چيست، چگونه شناخته مي شود و رابطه آن با دين از لحاظ پي جويي چه مي باشد؟
آيا خداوند تنها به آدم عقل داده يا به تمام مخلوقات؟
آيا فرضيه تكامل اعتقاد به وجود خدا را ابطال كرده است ؟ چرا ؟
داروين مي گويد كه انسان در مراحل زندگي به تكامل جسمي و روحي رسيده است و ثابت هم مي كند، اسلام در اين باره چه نظري دارد؟
اگر دو امر متضاد قابل اجتماع نيستند چطور شب و روز در هم فرو مي روند؟
دور و تسلسل به چه معني است؟
تضاد در ديالكتيك به چه معني است؟
اگر براي انتخاب دين صحيح بايد از عقل كمك گرفت و از طرفي مشهور است عقل زنان كم! مي باشد، آيا آنان در تشخيص نمي كنند؟
تفاوت روح حيواني و انساني چيست؟
علم بايد تجربي باشد يعني چيزي كه باعلم ثابت مي شود با آزمايش ما آن را ببينيم ولي ما روح را نمي بينيم پس چگونه آن را قبول كنيم؟
آيا روح، عارض بر عقل است يا عقل عارض بر روح؟ و اصولاً چه ارتباطي بين عقل و روح وجود دارد؟
  1. 2554 از 4632