مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

با وجود استفاده، از عقل چه نيازي به ايمان مي ماند؟
آيا دين عقل مي آورد يا عقل دين مي آورد و چه كار بايد كرد كه عقل زيادتر شود؟
ابوالعلاء معري اديب نابيناي عرب گفته است آنكه عقل دارد، دين ندارد و آنكه دين دارد عقل ندارد، اين حرف تا چه حد درست است؟
فرق بين عقل و روح چيست؟
تفاوت عقل و فكر چيست؟
آيا عقل در كالبد انسان است يا خارج از انسان؟
اگر عقل ملاك صحيح و تام و تمامي براي انتخاب است پس چطور بايد بي چون و چرا همه حرفهاي اولياء دين را بايد تصديق كرد؟
علت و معلول را تعريف كنيد ؟
ويژگيهاي علت هستي بخش را شرح دهيد ؟
آيا مقتضاي اصل عليت اين است كه خدا هم علتي داشته باشد ؟ چرا ؟
در قرآن آمده است كه خداوند به فحشاء و بدي امر نمي كند : قل ان اللّه لا يامربالفحشاء ( اعراف / 28 ) در حـاليكه در آيه 16 سوره اسري مي گويد خداوند به فحشاء امر مي كند 000 امرنا مترفيها ففسقوا فيها آيا اين دو آيه با يكديگرناسازگار نيستند ؟
در آيـه 78 سـوره نـسـاء همه نيكيها و بديها به خدا نسبت داده شده , در حالي كه آيه بعد آن فقط نـيـكـيـها را به خدا نسبت مي دهد و بديها و سيئات را به مردم چگونه ممكن است دو آيه پشت سر همديگر اختلاف به اين روشني داشته باشند ؟
  1. 2556 از 4632