مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اقسام علت را بيان كنيد .
خدا را كه آفريده است ؟
آيا اعتقاد بوجود خدا منافاتي با كليت اصل عليت دارد ؟ چرا ؟
در فلسفه گفته مي شود كه عليت حقيقي در وجود است نه در غير آن . يعني وجود حقيقي معلول همان وجود مترشحه از علت است . پس هر چيزي كه وجود حقيقي ندارد معلول نيست و ارتباطي با خداوند ندارد . بنابراين همه اعتباريات از قبيل ; امر و نهي و احكام ارتباطي با خداوند ندارند . همچنين امور اعتباري مثل ملك و عزت و رزق ارتباطي با خدا ندارند ؟
در قرآن پرواز پرندگان و حركت كشتي در دريا به خدا استناد شده است , در حاليكه قانون عليت وجـود دارد و علم علل و اسباب پرواز پرندگان و هواپيماها راكشف كرده و انسان مي تواند چنين كارهايي را انجام دهد .
مفاد اصل عليت چيست ؟
چرا هر ممكن الوجودي نياز به علت دارد ؟
آيا مقتضاي اصل عليت اين است كه خدا هم علتي داشته باشد ؟ چرا ؟
مفاد اصل عليت چيست ؟ و لازمه آن كدام است ؟
چرا پذيرفتن اصل عليت , منافاتي با پذيرفتن اعجاز ندارد ؟
علت اعدادي و ايحادي را توضيح دهيد؟
فرق علت مادي و ماده و علت صوري و صورت چيست؟
  1. 2557 از 4632