مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

ضرورت وجود قانون تضاد و تصادم موجود در طبيعت از ديدگاه حكما چگونه است؟
علت پيدايش بدبيني فلسفي چيست؟
علت پيدايش بدبيني فلسفي چيست؟
نظر بو علي سينا در مورد اقسام مردم از لحاظ پذيرش حقيقت، چيست؟
حقيقت حيات و زندگي چيست؟
آيا اصالت نيروي حيات و زندگي، مورد قبول دانشمندان ميباشد؟
آيا اصالت نيروي حيات جنبة ماوراء الطبيعي دارد يا اثر و خاصيت ماده است؟
: درست است كه مادة بيجان، در حال انفراد خاصيت حياتي ندارد ولي چه مانعي دارد كه در نتيجة تركيب و فعل و انفعال اجزاء ماده در يكديگر، خاصيت حياتي پيدا شود؟
تضاد چه نقشي در ايجاد اشياء جديد دارد؟
تضاد چه نقشي در ساختمان عالم دارد؟
نظريه اليائيان درباره حركت چيست؟
نظريه اتميسم درباره حركت چيست؟
  1. 2562 از 4632