مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

ابزار شناخت چه چيزهايي هستند؟
آيا جبر عليت درست است يا درست نيست؟ اصولاً آيا چنين قوانيني بر عالم حكومت مي​كند يا نه؟
عقيده حكماي الهي و متكلمين در باب «حدوث و قدم» عالم چگونه است؟
حركت جوهري به چه معني است؟
منشأ خطاهاي ذهن انسان از نظر قرآن چه مي باشد؟
از اصل عليّت چه اصلهاي ديگري منتج مي شود؟
آيا لغو و باطل بودن امور يك امر نسبي است؟
ايرانيان، در قسمت فلسفه و حكمت اسلامي چه جايگاهي دارند؟
سهم ايرانيان در فلسفه اسلامي، از زمان صفويه به اين طرف چگونه است؟
طبقات فلاسفه از ديدگاه استاد مطهري چگونه است؟
دليل بطلان تسلسل چيست؟

اساسا عدم هيچ است، چطور ميتوان «هيچ» را درك كرد؟

  1. 2565 از 4632