مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

علل چهار گانه براي ايجاد هر مخلوقي كدامند؟

چگونه عدم مي‎تواند منشأ وجود باشد و «نيستي» سرچشمة «هستي» گردد؟
عقل نظري و عقل عملي به چه معناست؟
منظور از علم حصولي و حضوري و معلوم بالذات و بالعرض چيست؟
راهيابي خطا و بطلان در علم حصولي و حضوري، چگونه است؟
علي(ع) در مورد برتري عقل برهاني نسبت به مشاهده حسي چه مي​فرمايد؟
عيوب معرفت حسي چيست؟
آيا با استدلال عقلي و نقلي مي​توان به واقع و متن خارج رسيد؟
ره​آوردهاي علم حضوري چيست؟
آيا فلسفه اشراق نسبت به فلسفه مشاء، مرحله متكاملتري به حساب ميآيد؟
دليل بطلان «تسلسُل» چيست؟
اسلام، براي شناخت جهان و حقايق ديني از چه ابزارهايي بهرهميگيرد؟
  1. 2566 از 4632