مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

- داشتن دوست كه هم جنس ما نباشد (دختر) چه حكمي دارد ؟
دوستي با دختري كه با نامحرم دوست است چگونه است و آيا بايد والدين او را از اين موضوع با خبر كنيم
دوستاني را كه رفتاري ناشايست دارند ولي نمي توان از آنها جدا شد، چه بايد كرد؟
در منظر دين موضوع عشق و عشق ورزيدن چگونه ارزيابي مي شود؟ و دوستي دختران و پسران از اين ديدگاه چه حكمي دارد؟
1- رابطه دختر و پسر قبل از ازدواج، حلال است يا خير ؟
ديدگاه هگل در مورد رابطه انسان با خدا چيست ؟
چه رابطه اي بين خودارضايي و چشم چراني وجود دارد؟
1ـ حد و حدود رابطه انسان ها با يكديگر، علي الخصوص مرد و زن در اجتماع از ديدگاه قرآن كريم چگونه است؟
در برابر انسانهاي ديگر چگونه باشيم؟
رابطه فرد و اجتماع از ديدگاههاي گوناگون چگونه است؟
گوش كردن راديوهاي بيگانه كه مقاصد انحرافي دارند با چه ملاكي مجاز است؟
در چه شرايطي انسان مي تواند راز خويش را با دوستي در ميان بگذارد؟
  1. 257 از 4632