مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

فلسفه اسلامي براساس چه اعتقادي از هستي به حقيقت غير متغير و ثابت در جهان معتقد است؟
چرا كشف علل و پديده هاي طبيعي تاثيري در موضوع فلسفه ي الهي ندارد؟
آيا فلسفه در اصطلاح قديم و جديد با هم تفاوت دارد؟
فلسفه چيست؟
فلسفه چيست و نحوه پيدايش و تدوين آن چگونه بوده است؟
فلسفه به اعتبار «مفهوم زمان» به چند دسته تقسيم ميگردد؟
فلسفه به لحاظ اقليمي به چند دسته تقسيم ميگردد؟
تفاوتهاي فلسفه شرق با فلسفه غرب چيست؟
فلسفه چيست؟ در مورد آن توضيح دهيد و شيوه فراگيري و منابع يادگيري آن را شرح دهيد.

بسم الله الرحمن الرحيم
ما معني أن الصفات عينية وزائدة أرجو أن توضحوا المسألة بالتفصيل واٍذا أمكن أن توضحوه ببعض الأمثلة
لطفا در ارتباط با وحدت وجود براي اينجانب توضيح بفرمائيد.
در يك بيان ساده فلسفه را براي بنده تعريف نماييد
  1. 2573 از 4632