مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

قديم و حادث به چه معني است؟
از كجا براي انسان يقين حاصل شود كه شرائط تشكيل يك قياس به طور كامل فراهم است با توجه به اين كه يقين براي همه حاصل مي شود؟
كم به چه معني است و چند قسم است؟
اوج كمالات روحي و معنوي چه زماني در انسان حاصل مي گردد؟
قانون لاوازيه چيست؟
حال در لسان بعضي متكلمين به چه معني است؟
آيا جمله ما حكم به العقل حكم به الشرع، هر چه عقل به آن حكم كند شرع هم به آن حكم مي كند، آيه قرآن است؟
ماده و مادي را تعريف كنيد ؟
چرا با اين كه ماده اوليه ابدي است، ازلي نيست؟
آيا ماده فلسفي با ماده علمي تفاوت دارد؟
شعور مقدّم بر مادّه است يا مادّه بر شعور؟
نظريه ماده با وابسته بودن ماده به علت، آيا تنافي دارد؟
  1. 2575 از 4632