مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چند نوع كلي داريم؟
آيا نيازمندي معلول به علّت تنها در حدوث است يا هم در حدوث است و هم در بقاء؟
هورقليا يعني چه ؟
چرا علت العلل بايد واجب الوجود باشد و اگر ممكن باشد چه اشكالي پيش خواهد آمد و چه اشكالي دارد كه علة العلل شامل دوجزء باشد كه با هم تركيب شده و با هم اين جهان را بوجود آورده باشند؟
در پاسخ ادعاي مادّيها در مورد نظميهاي جهان خلقت گفته مي شود «كسي مي تواند تمام يا قسمتي از حوادث جهان را بي نظم معرفي كند كه بتمام اسرار آفرينش واقف باشد در حاليكه معلومات و كشفياتيكه نصيب بشر شده در برابر مجهولات بشر حكم صفر را دارد ممكن است طرف مخالف ه
كلمه ي واجب الوجود و ممكن الوجود و ممتنع الوجود چه معني دارد؟
آيا وجدان آدمي همواره زنده است؟
وجدان توحيدي با وجدان اخلاقي چه فرقي دارد؟
ماده اوليه بوجود آورنده جهان چيست ؟
دليل ممكن الوجود بودن عالم ماده چيست ؟
آيا وجود ملايكه را مي توان با ادله عقلي ثابت كرد؟
ابدي بودن واجب الوجود، چگونه اثبات مي شود؟
  1. 2580 از 4632