مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

معني اذالشمس كورت و اذالنجوم انكدرت چيست ؟
در آيه 187 سوره بقره اين جمله است : علم اله انكم كنتم تحتانون انفسكم ترجمه : خدا دانست كه شما خيانت مي كرديد به خودتان آيا اين دلالت نمي كند كه قبلاً خيانت آنان بوده ولي پس از آن خداوند علم پيدا كرده و اين با علم خداوند سازگار نيست ؟
لايستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضررو المجاهدون في سبيل الله باموالهم و انفسهم
آيا آيه آخر سوره الكافرون « لكم دينكم ولي الدين » با آيات جهاد و قتال با كفّار منافات ندارد ؟
آيا آيه 77 از سوره يس كه خلقت انسان از نطفه معرفي شده با آيه 14 از سوره الرحمن كه آفرينش انسان از صلصال كالفخار دانسته شده است منافاتي ندارند ؟
أ اله مع اللَّه چه نوع استفهامي است ؟
چرا خداوند پاره يي از افعالي را كه در قرآن ذكر كرده به صورت مجهول و بدون ذكر فاعل آورده است مانند آيه : « افلا ينظرون الي الابل كيف خلقت » يا آيه « اذا الشمس كورت » ؟
شما درباره من يشاقّ اللَّه است ؟
معناي حروف مقطعه در قرآن چيست ؟
كلمات مقطعه در قرآن را توضيح دهيد
آيه 24 سوره يونس « و اللَّه يدعوا الي دارالسلام و يهدي من يشاء الي صراط مستقيم » اول و آخر اين آيه چگونه با هم جمع مي شوند ؟
{P - سوره يونس ، آيه 25 . P}
آيا واو عطف در قرآن ترتيب را مي رساند ؟
  1. 2602 از 4632