مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

1ـ قرائت سوره انعام چه تأثيري در زندگي دارد چون بيشتر در منزلها ختم مي شود؟
در اواخر سورة فرقان داريم كه نه اسراف كنيد و نه در بخشيدن تنگ دست باشيد ، اما وقتي زندگي ائمه و بزرگان دين را مي بينيم مثل آيت الله بروجردي هنگاميكه نياز فراواني به پول داشت خانه خود را فروخت و پولش را به مسكيني داد تكليف اين تضاد چيست ؟ لطفاً توضيحات كامل را عنايت فرماييد ؟
سوره بقره با كلمه(( الم))و ((ذالك))شروع شده است (ذالك) به معناي (آن) است در سورتي كه تمام ترجمه ها با اين شروع ميشود چرا؟
چگونه عده كم به مقامات عالي و معنوي مي رسند با اينكه قانون جامع و موفق آن است كه نفعش براي اكثر باشد نه اقل و آيات و قليل من عبادي الشكور و اكثر هم لايعقلون را چگونه تفسير مي كنيد؟
چرا در سوره ناس كلمه اله و رب تنها به ناس اضافه شده مگر الله خدا وپروردگار ديگر موجودات نيست؟
شما درباره آيه كريمه سوره يس بود كه لتنذر قوما ما انذر اباو هم فهم غافلون كه چگونه عدم انذار آباء آنان با اتمام حجت و جمله قل فلله الحجه البالغه سازگار است؟
آيا آيه 77 از سوره يس كه خلقت انسان از نطفه معرفي شده با آيه 14 از سوره الرحمن كه آفرينش انسان از صلصال كالفخار دانسته شده است منافاتي ندارند؟
از ظاهر آيه اول سوره تحريم چنين بر مي آيد كه رسول الله((صلي الله عليه وآله)) حلال خدا را حرام كرده است. اين مطلب با عصمت و شأن رسالت آن حضرت كه بيان احكام الهي است چگونه مي تواند سازگار باشد؟
آيا آيات ابتدايي سوره عبس با عصمت رسول الله((صلي الله عليه وآله)) منافات ندارد؟
منظور از ميت در آيه 19 روم و چه كساني هستند؟
آيه 43 سوره توبه، چه شبههاي را در زمينه عصمت پيامبر ايجاد ميكند و پاسخ اين شبهه چيست؟
سوره عبس چه شبههاي بر عصمت پيامبر(ص) ممكن است وارد كند و پاسخ اين شبهه چيست؟
  1. 2606 از 4632