مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مدعيان نظريه «تحول انواع» به چه آياتي از قرآن و چگونه بر مدعاي خود استدلال ميآورند؟
آيا قرآن بر وجود گوهري غير از بدن گواهي ميدهد؟
آيا قرآن انسان را تركيبي از ماده و صورت و جسم و روح ميداند، يا اين كه
واقعيّت انسان را همان روح ميداند كه به گونهاي با ماده همراه بوده و محصول تكامل
همان ماده ميباشد؟
ديدگاه قرآن در مورد بقاي روح پس از مرگ چيست؟
بر طبق آيات قرآن اهداف قصص قرآني چيست؟
مجموع محورهائي كه در قرآن درباره زندگي آدم از آغاز آفرينش تا هبوط به زمين مطرح گرديده چيست؟
بر طبق آيات قرآن هود در دعوت خود بر چه موضوعاتي اصرار ميورزيد؟
طبق آيات قرآن قوم هود چه ويژگيهايي داشتند؟
با توجه به آيات قرآن هود در دعوت قوم خود از چه شيوههايي بهره گرفت؟
طبق آيات قرآن قوم هود در سرپيچي از دعوت اواز چه راههايي وارد شدند و پاسخ هود به آنها چه بود؟
طبق آيات قرآن كيفيت عذاب نازل شده بر قوم هود چگونه بود؟
طبق آيات قرآن ويژگي هاي قوم صالح چه بود؟
  1. 2610 از 4632