مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

با توجه به فرمايش قرآن كريم مبني بر اينكه: خداوند هر كه را بخواهد هدايت ميكند و هر كه را بخواهد گمراه ميكند، آيا انسان، اختياري در هدايت شدن و گمراه شدن خود دارد؟در قرآن مجيد در مورد زنهاي بهشتي آيههايي وجود دارد كه گفته شده براي صاحبان ايمان و عمل صالح حوريههايي است زيبا و پوشيده و ... كه به همسري مردان در ميآيند پس چرا براي زنها گفته نشده كه مثلاً مردهايي است چنين و چنان.

با توجّه به اينكه خداوند در قرآن مؤمنين را از دادن نسبتهاي ناروا و داشتن سوءظن به همديگر منع ميكند، بفرماييد در چه صورت سوءظن گناه محسوب ميشود، آيا زمان اطلاق گناه به سوءظن وقتي است كه بر زبان آمده باشد، يا اين كه اگر در فكر انسان هم بگذرد گناه خواهد بود؟

چگونه ميتوان قلب را متوجه خدا كرد به صورتي كه از وسوسههاي شيطان رهايي يافت از آن جايي كه من دانشجو هستم مجبورم در شهر ديگري درس بخوانم و همين امر باعث شده دچار اضطراب شديد شوم هر چه بر خداوند توكل ميكنم نميتوانم بر اضطراب خود غلبه كنم زيرا ايمان قلبي من ضعيف است. در مجالس معنوي و مذهبي زيادي شركت ميكنم ولي كمتر ميتوانم لذت معنوي ببرم. در مجموع ميخواستم اگر برايتان امكان دارد راههايي را كه بتوان ايمان را، قلبي نمود و در هر موقعيت و مكاني وجود خداوند را احساس نمود كه گناه نكنيم و به يقين برسيم را برايم معرفي كنيد چرا كه اين مسأله بسيار آزارم ميدهد و نگرانم كه چرا نميتوانم از معنويات لذت ببرم (حتي از قرائت قرآن كريم هم نميتوانم لذت ببرم).

قرآن در مورد زنان ناشزه ميفرمايد: «اول آنان را موعظه كنيد، اگر مطيع نشدند از خوابگاه آنان دوري گزينيد و ...» اما در مورد مردي كه از زن خود دوري ميكند ميفرمايد: « بهتر است كه هر دو با هم كنار آيند و صلح و سازش براي آنها بهتر است.»

با توجه به اين كه دستهاي از مردان به علت تماس زياد با زنان در محل كار و غيره و به علت زيادي شهوت، صد در صد بايستي خود را ارضأ كنند چه از راه حلال و يا حرام. البته احتمال حرام بيشتر است زيرا كسي كه از راه حرام شهوت خود را خاموش ميسازد با راه حلال ارضأ نميشود. بنابراين از بستر همسر خود دوري ميگزيند. در حالي كه زن در اين جا حق اعتراض ندارد و به صلح و گذشت توصيه شده است. اين مسأله چگونه قابل بررسي است؟

چرا خداوند در قرآن فرموده است مردان بايد بر زنان تسلط داشته باشند و مرد بايد اختيار زن را داشته باشد (زن آزاد نباشد) و هر كجا كه ميخواهد برود بايد از مرد اجازه بگيرد.

در قرآن آمده است: «الرّجال قوّامون علي النسأ» و همچنين آمده است مردان ميتوانند زن را كتك بزنند. چرا بايد با زن اينگونه رفتار شود؟با توجه به آية 13 سورة هود، چرا خداوند براي دعوت كفار به مبارزه و تحدي با قرآن، فرموده 10 سوره مثل قرآن بياوريد نه 14 سوره؟بعضي معتقدند كه آياتي از قرآن كريم دربارة سحر است. حكم شرعي آنها چيست؟ نظر روحانيون در اين باره چيست؟

خواندن سورههاي كوچك قرآن در حالت خوابيده و يا در حال راه رفتن چه صورتي دارد؟

آيانوشتن قرآن به صورت كامل همراه معاني آن، از روي قرآنهاي ديگر، ثواب حفظ كردن آن را دارد؟

براساس رواياتي كه علماي دين در مجالس مذهبي ميگويند، علي(ع) در هنگام تولد آيهاي خواند. اين امر نشانگر آن است كه علي(ع) قرآن را از بدو تولد ميدانسته، پس چه لزوم بوده است كه خداوند دوباره قرآن را نازل كند؟

  1. 2612 از 4632