مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

منظور از جنوبكم در آيه 102 نساء چيست؟

معناي اين جمله چيست؟ قرآن لوح محفوظ است و فرقان لوح محو و اثبات؟

مقلد آيت الله خامنهاي هستم. مدت يك سال است به كلاسهاي قرآن ميروم و تجويد را فرا گرفتهام. آيا نمازهايي كه قبلاً خواندهام و رعايت مخارج حروف را نكردهام، صحيح است؟

اگر قرآن ناگهان از دست مان بيفتد، حكمش چيست؟

قرآن مي فرمايد: شما جز آن نميخواهيد كه خدا خواسته باشد آيا اين مطلب در مورد گناه گناهكاران و كفر كافران صادق است؟ اگر پاسخ مثبت است، پس مجازات ايشان چه معنايي دارد؟

آيا به تمام نكات علمي روز در قرآن اشاره شده است؟

چرا خداوند در قرآن مي فرمايد: برخي افراد را به سوي خود هدايت مي كنم و برخي ديگر را به حال خود وا مي گذارم، مگر آنان خلق او نيستند؟

تعداد سورههاي قرآن و آيات مكي و مدني را بنويسيد؟

قرآن مجيد ميفرمايد: آنان كه از روي جهالت گناهي مرتكب شده و توبه كردند، خداوند آنان را ميبخشد. آيا جهالت آن است كه انسان عواقب گناه را نداند و مرتكب شود؟

معرفي مقالات و مطالب در مورد قرآن كريم

چه نشانه هايي مبني بر الهي بودن قرآن وجود دارد؟ چگونه ميتوان ثابت نمود كه قرآن از جانب پروردگار است؟

دختر كدام پيامبر به عفت و راه رفتن با حياء در قرآن معرفي شده است؟

  1. 2614 از 4632