مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چگونه مي توان اثبات كرد كه قرآن معجزة الهي است؟

مي گويند كوچك ترين آية قرآن، آية 64 سورة الرحمن است در حالي كه هشت حرف دارد. امّا آية 22 واقعه، هفت حرف دارد. آيا مي توان گفت كوچك ترين آيه قرآن آية واقعه است؟

در قرآن آمده: كاري را مگو انجام خواهم داد مگر اين اين كه خدا بخواهد من بارها برايم اين سوال پيش آمده كه اگر خدا نخواهد چه مي شود؟ و فرق ان شاء با لوشاء چيست؟با توجه به اين كه خداوند در قرآن كريم فرموده: خداوند هر كس را بخواهد مي بخشد و هدايت ميكند و هر كس را بخواهد عذاب ميكند آيا اختيار از انسان سلب نمي شود؟

چرا نبايد در ابتداي خواندن آيت الكرسي (بسم الله الرحمن الرحيم) بگوييم؟

چند داستان قرآني جذاب بيان كنيد.

بزرگترين و كوچكترين حيواني كه در قرآن از آن نام برده شده است، كدامند؟

يكي از شهرهاي مازندران به نام يكي از سورههاي قرآن ميباشد. آن سوره كدام است؟

سورهاي را ذكر كنيد كه در تمام آيههاي آن كلمة مبارك اللّه آمده باشد.

اوّلين آيه و آخرين آية نازل شدة قرآن كدام است؟

1 ـ قرآن چند سوره و چند جزء و چند حزب و چند آيه و چند بسم اللّه دارد؟

چند معماي قرآني جذاب بيان كنيد.

  1. 2616 از 4632