مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا صامت خواندن قرآن حكم ناطق خواني آن را دارد؟

اگر اصل انسان روح او است، چرا در قرآن در سورة مؤمنون به جسم اشاره شده و در پايان خداوند به خود تبريك گفته است؟

آيا ميتوان در نمازهاي واجب پس از حمد، آيت الكرسي را خواند يا حتماً بايد يك سوره كامل خواند شود؟

آيا مسأله زلزله بم يك عذاب است يا امتحان الهي؟ اگر عذاب خداوند است، چرا شهر مذهبي بم؟ چرا ساير بلاد ايران يا كشورهاي عربي كه غرق در كفر و فسادند، عذاب نميشوند؟ اطفال چه گناهي دارند؟ اگر رحمت و امتحان الهي است، چرا در قرآن نابودي قومهاي مختلفي چون عاد، نوح و لوط با زلزله و... عذاب الهي شدهاند؟

آيااين موضوع كه معجزات پيامبران به جز قرآن به مرور زمان كارآيي ندارد، بيانگر اين است كه روزي ميرسد كه بشر مرده را زنده كند و از عصايي اژدها بسازد؟

با توجه به آيه و ما قدرواالله حقّ قدر، إذقالوا ما أنزل الله علي بشر من شيءمنظور از اين كه خداوند بر بشر پيام نفرستاد چيست؟

كتابي كه مطالب آن بنابر نص آيات قرآن و روايات معتبر و مستدل ديني صرفاً درباره مرگ و قبر و عالم برزخ و وقوع و نحوه حشر و نشر كل موجودات در محشر و بيان اجراي تمامي سلسله مراحل و مراتب بعدي آن تا پايان به طور شفاف باشد، نيز نحوه تعيين تكليف و سرنوشت نمايي خلايق در آخرت و توصيفي از زندگاني جاويدان و معنوي معرفي نماييد.

قرآني كه در مقايسه كلي با ساير قرآن هايي كه تا به حال كتابت و چاپ گرديده، اعلاتر و از ترجمه زيبا و آسانتري برخوردار باشد معرفي فرماييد.

در سوره فصلت آيات 9 و 12 خداوند فرموده زمين و آسمان را در دو روز آفريده ولي در سوره ق آيه 38 و سوره فرقان آيه 59 و سوره سجده آيه 4 فرموده در شش روز آفريده، دليل اين اختلاف چيست؟

علت اختلاف در شمار سورههاي قرآن چيست؟

بي پردهترين و مكشوفترين نيز اميد بخشترين آيه قرآني كدام است؟

چرا در آيه پنجاه سوره مؤمنون، اسم پسر قبل از اسم مادر آمده است، در حالي كه خدا در قرآن كريم ميفرمايد: اگر به پدر و مادر احسان كردي، به طور كامل خدا را پرستيدهاي؟

  1. 2621 از 4632