مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در قرآن اعداد شكفت انگيزي وجود دارد كه نشان دهنده اعجاز لفظي قرآن است. آيا فلسفه اين كه چرا دو كلمه دنيا و آخرت هر دو به طور مساوي 115 بار و موت و حيات هر يك 24 بار آمده، نه كمتر و نه بيشتر، مشخص است؟

آيا خداي سبحان در قرآن و احاديث، علت و مبدأ خود را براي بندگان خويش مشخص كرده است؟

آيا انسان ميتوان براي خودش قبر تهيه كند و براي خودش فاتح و قرآن خواند؟

چگونه و با چه برنامه ريزي در اين سن (21 سالگي) ميتوان قرآن را حفظ كرد؟

افرادي كه مفسرانمانند ابن عباس، مجاهد، حسن، ابن جريح، حبايي، ابن اسحاق، ابوزيد، سدي، حسن بصري، قتاده، عكرمه، سعيد بن جبير، فراء، ضحاك و ربيع چه كساني هستند؟ اگر يك آيه از چند نفر از اينان تفسير شده باشد، تفسير كدام يك بر ديگري اولويت دارد؟

آيا با تيمم ميتوان قرآن خواند؟

چرا خداوند در قرآن، آسمان را جمع و زمين را مفرد ميآورد؟

آيا در مورد حوريان بهشتي نشانههاي ديگر به جز آن هايي كه در قرآن است گفته شده است؟ فلسفه سخن از شرابهاي بهشتي چيست؟

در قرآن كريم چهار دوره براي مراحل تكامل انسان معرّفي شده است. اين چهار دورة تكامل يا مراحل آفرينش چگونه بوده است؟

چرا خداوند در قرآن، اينقدر از خود تعريف نموده است؟

در قرآن كلمه الله چند بار ذكر شده است؟

از آن جا كه تحقق و علمي شدن بخشي از آيه 24 سوره نساء براي كساني اعم از مجرد و متأهل يك نياز محسوب ميشود، كم و كيف و ساير مسائل اين آيه را توضيح فرماييد

  1. 2625 از 4632