مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا به جز آيات 17 و 18 سورة روم آيات ديگري مشتمل بر ذكر وجوب همة نمازهاي پنجگانه وجود دارد؟

با توجه به آية 35 سورة عنكبوت امروز اين خرابه ها كجا است؟

در آيات قرآن مثلاً آية 31 سورة نور از موي سر و پوشش آن سخن نياورده و تأكيدي ننموده است. پس پوشش موي سر از كجا آمده است؟

منظور از آية شريفه الرجان قوامون علي النساء را در خصوص حقوق زن و مرد توضيح دهيد.

آيا خواندن قرآن و دعا كردن و فرستادن صلوات در ايام عادت ماهانه اشكال دارد؟

از آيات مذكور استفاده مي شود كه هاروت و ماروت دو فرشته بوده و جهت مبارزه با ساحران به تعليم مي پرداختند. آيا فرشته مي توان معلم انسان باشد؟

در سورة بقره آيه 102 از دو فرشته با نام هاروت و ماروت نام برده شده، خصوصيات آن ها چيست؟

در قرآن كريم چهل دوره براي مراحل تكامل انسان معرفي شده، اين چهل دوره تكامل چگونه است؟

بعضي افراد در هنگام خواندن سورة توحيد آية قل هو الله احد را به آية بعد (الله الصمد) وصل مي كنند و مي گويند قل هو الله أحدُ للّه الصد)، آيا اين قرائت صحيح است؟

فردي در زمان حيات خود بعضي از اموال خود را به جهت آن كه بعد از فوت شامل ماليات انحصار وراثت نگردد و همچنين آن طور كه او مي خواسته بين ورثه تقسيم شود به نام ورثه سند محضري مي زند، ولي تأكيد بر اين دارد كه تا من زنده ام تمام منافع اموال در اختيار خودم مي باشد و احدي حق استفاده از آن را بدون اجازة من ندارد، اگر فرد فوق الذّكر فوت نمايد و در وصيت خود همة اموال سند زده و سند نزده را در وصيت خود آورده و سهم ورثه را از اموال مشخص نمايد و بعضي را نيز تغيير دهد در اين صورت:

1- آيا يكي از ورثه با استناد به اين كه سند به نام من زده شده مي توان از انتقال سند به نام ورثة ديگر كه در وصيت نامه، مال به او داده شده خودداري نمايد؟

2- آيا اگر در تقسيم اموال اين فرد حكم خدا، يعني سهمي كه قرآن براي ورثه تعيين نموده را رعايت نكرده باشد ورثه مي توانند اعتراض نمايند؟

3- آيا مي توان اموال سند زده شده را يك نوع بخشش حساب نموده و از اموال شخص فوق الذّكر جدا كرده و آن را مشمول قانون وصيّت ندانست؟

تكليف بچه ها در دبستان يا دانش آموزان در دبيرستان كه بي وضو به آيات قرآن يا آسماي متبركه دست مي مالند چيست؟

مقداري از كتاب هايي كه در آن ها آيات قرآن يا اسماي متبركه بود در اثر آتش سوزي و تخريب نيم سوز و پاره شده است. وظيفة من نسبت به آن ها چيست؟

  1. 2628 از 4632