مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا بعضي از سوره ها سجده داشته و بعضي از آن ها واجب مي باشد؟ آيا بلند خواندن آن ها مشكلي دارد؟ آيا خانمي كه مشكل شرعي دارد، مي تواند قرآن بخواند، خصوصاً سوره هاي سجده دار را؟

چرا علامت هايي مانند ج - ع و ... در قرآن آمده؟ چه كسي اين علامت ها را گذاشته است؟

ترتيب و اسامي سوره هاي قرآن، توسّط چه كسي و در جه زماني و بر چه اساسي است؟

اسامي حشرات بند پايان در قرآن كريم را ذكر نموده، لطفاً آيه و سوره مربوطه را نيز قيد فرماييد.

از آية اوّل تا بيستم سورة بقره را برايم بطور خلاصه ترجمه و تفسير نماييد.

خداوند در قرآن مي فرمايد: گمراه مي كند هر كس را كه مي خواهد و هدايت مي كند هر كس را كه مي خواهد.[3] آيا كسي كه گمراه مي شود خدا او را گمراه كرده است؟

خداوند يكجا فرمود: و ما من دابه في الأرض علي الله رزقها و در جاي ديگر مي فرمايد: يرزق من يشاء و هو القوي العزيز. آيا ممكن است خداوند به بعضي روزي بدهد؟ اين دو آيه با هم متناقض نيستند.

در قرآن سخني از هفت آسمان فراوان رفته است. منظور چيست؟ آيا هفت ستاره يا طبقات و لايه هاي مختلف گازها در فضا است و يا چيز ديگر؟

تفسير بعضي از آيات را كه براي فهم ديگر آيات مفيد و راهگشاست، بيان كنيد .

در خصوص آيه 22 روم توضيح دهيد، هم چنين بعضي آياتي كه در آن به تعقل و انديشيدن توصيه شده است .

با وجود اين كه مي دانيم ذات احدي منزّه از هر شريكي است، ولي خداوند در بعضي از آيات مانند سورة قدر (انا انزلناه في ليله القدر) ضمير جمع بكار مي برد. علّت آن چيست؟

آيا كسي كه براي مرده اي ختم قرآن مي كند براي او نيز ثوابي نوشته مي شود؟ آيا خواندن دو صفحه از قرآن را مي توان براي مرده نيت كرد يا باد كلّ قرآن خوانده شود؟

  1. 2630 از 4632