مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آية 82 نساء لوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً مي رساند كه قرآن از ناحية خدا است و در آن اختلاف مشاهده نمي شود، ولي مي بينيم دانشمندان در برداشت و تفسير دچار اختلاف هستند و اين اختلاف از آيات ناشي شده است. بسياري از فرقه ها اعتقادات خود را مستند به قرآن مي كنند و هر چه مي گذرد تفسير ها هم مختلف مي شود. اين ها را چگونه مي توان پاسخ گفت؟

آيا از آية 3 سورة طارق مي توان استفاده كرد كه هر انساني در آسمان يك ستاره دارد؟

منظور از نويسندگان در آية 15 سورة عبس چه كساني هستند؟

آيا همه آيات و سوره هاي كوچك قرآن با هم نازل شدند و آيا سوره هاي بزرگ همه همين طور است؟

منظور از آية 11 سورة مجادله چيست و احترام به چه كساني را توصيه مي كند؟

منظور از وامي نيكو در آية 17 سورة تغابن چيست كه مي فرمايد: اگر خدا را وامي نيكو دهيد آن را برايتان افزون كند و شما را بيامرزد؟ آيا همة اعمال خوب انسان را شامل مي شود؟

چرا قرآن دربارة بعضي مسائل بسيار ساده و پيش پا افتاده صحبت مي كند؟ ايا اين با جهان شمولي و هميشگي بودن آن تناقض ندارد، مثلاً مي گويد: ما اسب و الاغ را براي بار بري شما آفريديم؟!

از آن جا كه مطالب قرآن متنوع و ناهماهنگ است، وقتي ده آيه را مي خواني، مشكل است بتواني آن را تلخيص و بيان كني.

با اين كه مفسران انسانند و جايزالخطا و بعضي قرآن را به نفع و با رأي خود تفسير مي كنند و بسياري موانع تفاسير با هم متفاوتند، چگونه مي شود به تفسيرهاي قرآن اعتماد كرد؟

اگر قرآن براي فهم عموم است، چرا نمي شود آن را به راحتي فهميد؟

وقتي كتاب يا روزنامه و مجله اي را مي خوانيم، مي بينيم همة مطالب با تيتر موضوع، هماهنگي و سنخيت دارد، اما در قرآن وقتي از موضوعي صحبت مي كند، يك دفعه موضوع عوض مي شود! چرا؟

در نمازهاي واجب آيا داشتن يا گرفتن كتاب براي خواندن سوره هاي بلند موجب ابطال نماز مي شود؟

  1. 2631 از 4632