مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در آيهء 13سورهء دهر كلمهء آمده است . زمهرير چگونه جايي است ؟ آيا حقيقتاً مختص ّصادات است ؟

آيهء 50تا 51سورهء الرحمن كلمهء اشاره به چه دارد؟

قرآن مي گويد: هر چه از مشركان در مورد خلقت سؤال كنيد, گويند: خدا آفريده است . پس چراديگر كافرند؟

ضمير در آيهء 61سورهء زخرف به چه چيز بر مي گردد؟ آيا به عيسي بر مي گردد؟

در آيهء 16سورهء فصّلت , ايّام نحس يعني چه ؟

مفهوم آيهء 11سورهء مؤمن چيست ؟

در آيهء 34سورهء ص چه مفهومي دارد؟

مفهوم آيهء 19سورهء سبأ چيست ؟

آيهء 50سورهء احزاب : . يعني چه ؟ پس با اين حساب مفهوم آيهء 52چيست ؟

آيهء 36سورهء احزاب , منظور از چيست ؟

در آيهء 3سورهء احزاب يعني چه ؟

آيهء 82سورهء نمل , منظور از چيست ؟

  1. 2634 از 4632