مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در آيهء 34سورهء مباركهء نساء واژهء مخالفت و نافرماني مطرح شده است .

اوّلاً: مخالفت و نافرماني در چه اموري است و حدود آن چه قدر است ؟

ثانياً: گفته شده با زدن تنبيه كنيد. حدود زدن چقدر است ؟

ثالثاً: اگر مرد داراي عدم تشخيص صحيح باشد و هر امري را با نظر شخصي خود سنجيده و هر امري را عدم اطاعت قلمداد كند, آيا در اين جا به زن ظلم و تعدّي نمي شود؟

در آيه 47 سوره يس آمده: كافران ميگويند آيا به كسي كمك كنيم كه اگر الله ميخواست، به او اعطا ميكرد اين افراد چگونه كافرند، در حالي كه خدا را قبول دارند؟

در قرآن بارها اشاره به تزويج مردان مؤمن با حورالعين شده است . پس زنان مؤمنه چگونه خواهندبود؟

آيهء شريفه ء...

چند آيه در قرآن از آيات سياسي است ؟ در چه سوره هايي و در مورد چه كساني است ؟

واژه هاي در قرآن به چه معنايي آمده و در مورد چه قومي وارد شده است ؟

آيا زن هنگام عادت ماهيانه مي تواند قرآن بخواند يا ذكرهايي كه مبين صفات جمال و جلال خدا هستند بگويد؟

آيا كلمهء معّوذتين از نام هاي سورهء فلق است ؟

چرا قرائت سورهء نجم در نماز موجب بطلان نماز مي گردد؟ آيا دليل بر آن از روايات هست ؟

دعاهايي كه هنگام عطسه خوانده مي شود, چند مورد ذكر كنيد.

ـ آيا عطسه علامت صبر است در انجام كار بايد كمي درنگ كرد؟

ـ با توجه به اين كه عطسه شوم است , آيا هنگام تلاوت قرآن نيز بد است ؟

ـ آيا عطسه به خاطر شوم بودنش در نماز اثر مي گذارد و موجب بطلانش مي شود؟

ـ با اين كه عطسه شوم است و نا مبارك , چرا خداوند آن را در وجود انسان قرار داده است ؟

ـ به تجربه ثابت شده : عطسه براي جلوگيري از سردرد مفيد است . آن هايي كه در هفته يك بار هم عطسه نمي كنند چه كنند حداقل يك بار عطسه كنند؟

ـ چرا بعضي در مدت كوتاهي چند بار عطسه مي كنند, اما بعضي حتي در طول هفته يكبار هم نمي كنند؟!

از حالات آيات عظام آن مقداري كه لازم است بنويسيد.

براي حفظ كل قرآن چه روش را پيشنهاد مي كنيد؟

  1. 2643 از 4632