مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چه نوع دخالتهايي در جامعهشناسي باعث دشواري استنتاج از اين علم ميشود؟
معناي سه مفهوم رهايي ، آزادي و اختيار چيست؟
آيا بشريت از رسالت الهي آن چنانكه ميبايست بهرهبرداري كرد؟
منظور از ظلم مالي و جاني چيست؟
منظور از ظلم اعتباري چيست؟
منظور از ظلم فكري چيست؟
با توجه به معلومات و ظرفيت انسانها در برابر حوادث، آيا شخصيت‎هاي آنان با يكديگر تفاوت دارد؟
مختصات انساني كه داراي شخصيت سالم است، چيست؟
علل و نتايج بي نظمي در زندگي چيست؟
آيا مراعات نظم مطلق در زندگي با آزادي انسان سازگار است؟
اركان اساسي موفقيّت در زندگي چيست؟
رئيس دانشگاه مسيحي هستند و يكي از شاگردان ايشان، خيلي زحمت كشيدهاند تا ان شأالله مسلمان شوند. رئيس دانشگاه همه چيز را قبول كرده و گفته فقط شما به من سند معتبر دهيد كه اگر با كارهايي كه من انجام ميدهم راهي بهشت بشوم، من مسلمان خواهم شد. پاسخ شما در اين مورد چيست؟

  1. 265 از 4632