مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در قرآن كلمهء آمده است . مجازات افراد چشم چران چه قدر است ; يعني در سطح چه دسته اي از گناه كاران هستند؟

چرا بايد نماز و قرآن را به زبان عربي بخوانيم، وقتي كه معناي آن را به خوبي نمي فهميم؟

در قرآن احسان به پدر و مادر يادآور شده امّا در مورد خواهر و برادر حكم چگونه است؟

در آية 67 سورة مائده آمده است: خداوند كافران را هدايت نخواهد كرد. منظور از كافران چه كساني هستند؟

روش ياد دادن سوره هاي قرآن به خردسالان چگونه است؟

حكم مس قرآن بدون داشتن وضو چه مي باشد؟ اين حكم در كتابفروشي ها و افرادي كه قرآن را دست به دست مي دهند، چگونه است؟

چگونه مي توان راه صحيح را انتخاب كرد، در حالي كه خيلي از تعابير قرآني و حتي احاديث را مبني بر صلاح حكومتي و يا حتي جامعه تعبير و تحت تأثير آن تفسير مي كنند؟

آيا در كرات ديگر موجودات داراي شعور و اختيار هستند؟ اگر پاسخ مثبت است، دين شان چيست؟ قرآن كه تنها از جن و انس نام برده است، پس آن ها چه جايگاهي دارند؟

چرا قرآن به زبان عربي است؟

پرسش: نام هايي كه براي سورهها انتخاب شده، توسط چه كسي و بر چه مبنايي است؟

آيا وقعاٌ قرآن از سوي خداوند است

چگونه مي توان اثبات كرد كه قرآن كلام خدا است، نه سخن پيامبر؟ اعجاز قرآن در چيست؟

  1. 2652 از 4632