مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

دربارة آية هفت سورة مباركة آلعمران كه ميفرمايد: تأويل آيات متشابه را جز خدا و الرَّ َسِخُونَ فِي الْعِلْم نميدانند، برخي معتقدند بعد از كلمة اللّه علامت وقف لازم است و عبارت الرَّ َسِخُونَ فِي الْعِلْم مربوط به جملة بعدي است. يعني تأويل قرآن را جز خدا نميداند. بر اين اساس ميگويند: الرَّ َسِخُونَ فِي الْعِلْم مبتدا و يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِه... خبر آن است و اين خود دليل ديگري است كه تاويل متشابهات قرآن مخصوص خداوند است و لذا ما بايد مطيع محض خداوند باشيم و به دنبال تأويل متشابهات نرويم. لطفاً پاسخ اين شبهه را براي ما روشن سازيد.

در آية هفتاد و سه سورة مباركة حج منظور از ضعف الطالب و المطلوب چيست؟

در آيه 257 بقره اين كه گفته شده مؤمنان در ابتدأ در تاريكي و كافران در نور بودهاند بر چه اساسي است؟

آيا دليل قرآني بر برهان نظم و برهان امكان و وجوب، وجود دارد؟ توضيح دهيد؟

مراد از آيه: وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا;(نمل،83) را بيان فرماييد؟

در قرآن كريم مخالفان داخلي يك انقلاب چه لقب گرفتهاند و چه ويژگيهايي دارند؟

تنها سورهاي كه در قرآن آمده و كلمات آن انحصاري است، كدام سوره ميباشد؟

معناي لغوي و اصطلاحي كوثر در قرآن را بنويسيد.

هنگامي كه قرآن را قرائت ميكنيم به سه كلمه انسان، بشر و آدم برخورد ميكنيم. ميخواهم بدانم اين سه كلمه آيا با يكديگر تفاوتي دارند؟ آيانسبت به هم برتري دارند؟ توضيح دهيد كه ما جزء كدام يك از سه كلمه هستيم؟

چرا قرآن به ترتيب آياتي كه بر پيامبر نازل شده، نوشته نشده است؟

كدام سوره است كه يك آية آن 31 بار تكرار شده است؟

الف) چرا در قرآن كريم، از وسوسههاي شيطان، كم بحث شده است؟

ب) آيا در ميان مردم، غيبت بيشتر رواج دارد يا وسوسه؟

  1. 2659 از 4632