مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مسأله ولايت فقيه و مشروعيت قانوني و شرعي آن را توضيح دهيد.

چگونه ممكن است مسأله وحدت حوزه و دانشگاه از شكل ظاهري خارج شده و به معناي واقعي، ريشهاي شود؟اگر بين زن و مرد فرقي نيست، پس چرا زنها بيشتر از مردها نقطه ضعف دارند؟

آيا ما ميتوانيم با كساني كه بر عليه مقام معظم رهبري (حفظهالله تعالي) صحبت ميكنند و يا او را به علتهاي مختلف قبول ندارند، بحث كنيم؟با توجه به وضعيت فعلي دانشگاهها كه رعايت مسايل شرعي ، نشانه بي فرهنگي و عقب ماندگي اجتماعي و عدم رعايت موازين شرعي نشانه تجدد و فرهنگ تلقي مي شود ، چگونه مي توان بين دين و دنيا و حفظ موقعيت ديني و اجتماعي ، جمع نمود؟وقتي روزانه در خيابان محرمات زيادي صورت ميگيرد وظيفة افراد جامعه در قبال امر به معروف و نهي از منكر چيست؟با توجه به اينكه خداوند از عاقبت تمام بندگان مطّلع است، آيا نعوذباللّه از عدالت ايشان به دور نيست كه انسان را خلق كند؟ (پاسخ در حد پيشدانشگاهي)چه شرايط يا مدارك و يا ضوابطي جهت شركت در حوزههاي علميه لازم ميباشد؟

فرق كلي عقل و فكر و روح چيست؟ آيا ديدني است؟ آيا مغز جزء عقل است يا جدا است؟ توضيح دهيد.

در پاسخ به اين سؤال كه مسئول اصلي حادثه يازده سپتامبر چه كسي و يا چه كساني هستند گفتهاند آنارشيستها، مخالفان دولت فدرال مسئول اصلي هستند. منظور از اصلاحات آنارشيستها، آنارشيسم و ضد فدرال و فدراليسم چيست؟

اصطلاحات زير از نظر لغوي و اصطلاحي به چه معنا است: نظم هژموني امريكايي، عمليات انتحاري، تعامل، ائتلاف و تهديد هانتيگوني؟

افراد ثروتمند با داشتن ثروت بيشتر، در انجام كارهاي خير موفق ترند، ولي افراد فقير، فقرشان آنان را از انفاق و انجام كار خير باز ميدارد. آيا اين تفكّر درست كه پس خداوند ثروتمندان را بيشتر دوست دارد، از اين جهت به آنان ثروت بيشتري داده تا كار خير بيشتري كنند؟

  1. 266 از 4632