مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

لطفاً تفسير آيه 246 سورة بقره را بنويسيد.

تركيب فلم در آيه قُل فَلِمَ تَقتُلُونَ اَنبِيأَ اللّهِ... (بقره، 91) چيست؟

ميخواستم اطلاعات دقيقي دربارة آن حادثه معجزه گونه كه در داخل كشتي در دريا پس از هتك حرمت قرآن، اتفاق افتاد، برايم بنويسيد، لطفاً اگر نمونههاي مشابهي از اين معجزات وجود دارد، چند نمونه از آن را برايم بفرستيد.

با اين كه ميگويند: ديوان خواجه حافظ شيرازي، ترجمهاي از قرآن كريم است، درست است يا خير؟ لطفاً توضيح دهيد.

ميزان احترام گذاري يك نوجوان، جوان و بزرگسال نسبت به قرآن بايد در چه حدي باشد؟ آيا در اين مورد به خصوص رواياتي موجود ميباشد؟

آيا اين فرد، همة قرآن را بلد بود يا نصف آن را؟

اولين كسي كه قرآن كريم را سوت يا صوط كرد، چه كسي بود؟

الف ـ لفظ سميع چند بار و در كدام سورهها آمده است؟ ب ـ چرا لفظ سميع قبل از صفات ديگر، مانند عليم و... آمده است؟

سجّيل يعني چه؟ چند بار و در كدام سورهها آمده است؟

لطفاً چند آيه در مورد ستارگان همراه با ترجمه، ذكر كنيد؟

كدام آيه است كه خداوند ميفرمايد: مرده را زنده و زنده را ميميراند؟

لطفاً ترجمه و آدرس آيه ذيل را بنويسيد؟ به هر صورت كه خداوند بخواهد تو را تركيب ميكند.

  1. 2665 از 4632