مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

محتواي سوره فلق و نام ديگر آن چيست؟

كلماتي كه به تنوين نصب ختم ميشود مانند كتاباً در هنگام وقف چگونه خوانده ميشود؟

افراط و تفريط در دوستي، از نظر قرآن چه معايب و منافعي دارد؟

در آية 152 سورة مباركه بقره ميفرمايد: فَاذكُرونِي اَذكُركُم; يعني به ياد من باشيد به ياد شما هستم. دستماية دوستي ياد و محبت است.

چرا خداوند، در آخر آيه 19 بقره كه براي منافقان مثل ميزند، فرموده: وَ اللَّهُ مُحِيطُ بِالْكَـَفِرِين؟

از ديدگاه قرآن، مهمترين بر هم زنندة تعادل روحي چيست؟

معناي آية مُدْهَآمَّتَان چيست؟ آيا تفسيري دارد؟

آيا در قرآن كريم، برهان تعريف شده است؟

آيا در قرآن كريم، دربارة برهان عليّت توضيح داده شده است؟

آيا در قرآن كريم از برهان نظم نام و توضيح داده شده است؟

دربارة قرآن و نزول سورههاي آن اگر كتابي در دسترس داريد برايم بفرستيد.

نام چند پيامبر در قرآن آمده است و بيشترين آن در كدام جزء و كمترين آن در كدام جزء است، بيشترين آن در كدام سوره و كمترين آن در كدام سوره است؟

  1. 2666 از 4632