مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

رقابت با حسادت از نظر قرآن چه تفاوتي دارد؟

لطفاً تفسير النجم الثاقب در سوره طارق را بيان كنيد؟

آياتي كه در مورد دنيا و آخرت در قرآن مجيد آمده آيا به صورت مساوي آمده است؟

قرآن ويژگيهاي يك جامعه ايدهآل و خوب را چه ميداند؟

بر اساس آيات قرآن كريم، شاهدان و گواهان بر اعمال و كردار انسان در پيشگاه خدا چه كساني هستند؟

الف) چرا قرآن كريم از مرگ به توفّي تعبير كرده است؟ ب) با توجه به آيه 10 و 11، سورة سجده، ديدگاه قرآن دربارة روح چيست؟

چند سجده در قرآن وجود دارد و در كدام سورهها ميباشند؟

آيهاي از قرآن مجيد دربارة تمدن بنويسيد و توضيح دهيد.

بيان قرآن در مورد فراگيري دانش و ورزش چيست؟

چرا تفسير قرآن، با گذر ايام و پيشرفت علوم، تغييرات محسوسي نكرده است؟

آيا علل عرضي و طولي، برخاسته از متن قرآن است يا تفسير قرآن؟

آيا تفسيراتي كه براي قرآن وجود دارد، يقين آورند؟ آيا ميتوان به آنها اعتماد كرد؟

  1. 2667 از 4632