مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا خواندن قرآن از اواسط سورهها نيازي به گفتن بسم اللّه دارد يا گفتن اعوذبالله كفايت ميكند؟ آيا در يك جمع با گفتن بسم اللّه به واسطه يك نفر، تكليف از مابقي ساقط ميشود؟

علت نامگذاري سورة دخان به اين نام چيست؟

چرا هنوز در مراكز مهم مذهبي مسألة رشوه و پارتيبازي حل نشده است، آيا اين مراكز، قرآن را مطالعه نكردهاند؟

قرآن كريم فلسفة تاريخ را چگونه معنا ميكند؟ با عنايت به فلسفة نظري و عملي تاريخ خصوصاً كتاب فقر تاريخگري اثر پوپر.

تفسير آية و ان يكاد... را بر اساس احاديث بيان نماييد؟

كدام سوره است كه نام يكي از كرات است و با ظهورش وقت يك نام تمام ميشود و با رفتنش وقت نماز ديگري فرا ميرسد؟

لطفاً تفسيري از 5 آية اول سورة بقره را ارايه دهيد؟

آيا استفاده از آيات قرآني، در تواشيح صحيح است؟ لطفاً توضيح دهيد.

نام اولين سورة جزء سي ام قرآن و نيز آخرين سورة آن چيست؟

خواهشمنديم آياتي از قرآن، دربارة موضوعات زير بفرماييد كه مرتبط با واحدهاي مذكور باشد تا در آن واحد نصب شود (ادارة امور تحقيق و تحقيقات، خودكفايي، اطلاعات و آمار، رياست).

در سورة مباركه نازعات كه دربارة هدايت و خشيت بحث كرده است، آيا هدايت نتيجة خشيت است، يا خشيت نتيجة هدايت است؟

لطفا آيهي اوّل سورة مباركه تحريم را تفسير فرمائيد.

  1. 2673 از 4632