مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

الف: قرآن كريم، براي نماز در زندگي مؤمن چه نقشي قائل است؟

ب: در قرآن كريم، چه ويژگيهايي براي دوستان خدا آمده است؟

ج: آيا قرآن مجيد برنامهاي مدون براي زندگي مؤمن ارائه كرده است؟ (در راه رسيدن به كمال)

از نظر تعداد حرف، چه ارتباطي بين بسماللهالرحمنالرحيم و تعداد كل كلمات يا حروف قرآن وجود دارد؟

15 آية آخر سورة حج را تفسير و مفهوم كلي آن را بيان كنيد: (در مورد فال قرآني)

قرآن در مورد خشونت، چه ميفرمايد؟

راه اجراي عدالت اجتماعي در جامعه، از نظر قرآن چيست و چرا در كشور ما اين امر هنوز به خوبي اجرا نميشود؟

تفسير آيه 115 سورة بقره چيست؟

لطفاً تفسير آيه 21 سورة حجر را بيان فرماييد؟

لطفاً تفسير آيات 1 ـ 3 سورة حديد را بيان فرماييد، آيا اين آيات با فلسفه و توحيد ارتباط دارد؟

آيه 33 سورة شريفه انفال، آن جا كه ميفرمايد: تا تو در ميان آنان هستي، خدا آنها را عذاب نخواهد كرد

اولاً: آيا آيه از محكمات است يا متشابهات؟ ثانياً: در روز محشر و حسابرسي است، آيا پيامبر در ميان خلق خواهد بود، يا خير؟ ثالثاً: اگر در ميان خلق، در روز محشر، حضور داشته باشد، آيا به استناد آيه شريفه فوقالذكر، خلق مجازات خواهند شد يا خير؟ رابعاً: آيا اخبار قرآن مجيد به عالم دنيا صادق است يا به هر دو عالم دنيا و آخرت؟

در سورة فرقان، آية 63، معنا و تفسير كلمة سلام چيست؟ مضمون و هدف از جملة وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَـَهِلُونَ قَالُواْ سَلَـَمًا را بگوييد. قرآن كريم از آية مذكور چه تعريفي از جاهل دارد؟

چرا افراد قبل از اين كه به مدرسه يا سركار خود بروند، سورههايي از قرآن را ميخوانند؟

مهمترين احترام به قرآن چيست؟

  1. 2675 از 4632