مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در كتابي كه در مورد كاربرد آيات قرآن در گفتوگوهاي روزانه نوشته شده; آمده است كه هنگام تشويق كسي بگوييد: نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَك، در حاليكه اين جمله در مورد عبادت و تسبيح پروردگار متعال بيان شده است، چگونه ميتوان اين آيه را در مورد بندگان او به كار برد؟

لطفاً آية لَّـَبِثِينَ فِيهَآ أَحْقَابًا(نبأ،23) را توضيح دهيد؟

لطفاً آيات وَ النَّـَزِعَـَتِ غَرْقًا # وَ النَّـَشِطَـَتِ نَشْطًا را توضيح دهيد؟

منظور از سَبْعًا شِدَادًا در آيه وَ بَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا چيست؟

مقصود از مهاد در آيه الم نجعل الارض مهادا چيست؟

چرا در آيه 36 سوره نمل در جمله ءَاتَغنِ اللَّهُ هنگام وصل اتانِيَ اللّه ميخوانيم (يأ خوانده ميشود) و هنگام وقف ءاتـَن گفته ميشود؟ لطفاً توضيح دهيد كه علت حذف يأ در هنگام وقف چيست؟

آيا اجل شخصي كه خودكشي ميكند، خداوند از قبل تعيين كرده است؟ با توجه به آيه 11 سورة منافقون كه ميگويد: خدا هرگز اجل هيچ كس را از وقتش مؤخر نميكند؟

چرا در آيه 78 سورة انعام، در اشاره به شمس ـ كه مؤنث مجازي است ـ از كلمة هذا استفاده شده نه كلمة هذه؟

كلام صاحب كفايه; در باب امكان حذف برخي آيهها از قرآن و عدم منافات آن با تحريف، چه جوابي دارد؟ آيا عالمان شيعي ديگري هستند كه تحريف را تنها به زياده بدانند و نه نقيصه؟

آيا انتهاي آيات قرآن كريم را شخص پيامبر9 تعيين كردهاند يا پس از نزول ]به دست صحابه[ اين كار انجام شده است؟

سورة صف به طور دقيق چند آيه، كلمه، حرف، نقطه، ضمه، فتحه، كسره، تشديد و سكون دارد؟

لفظ سميع در قرآن چند بار آمده و در كجاي قرآن قرار دارد؟

  1. 2677 از 4632