مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

عشق واقعي از نظر قرآن كريم چيست؟ بيشتر توضيح دهيد.

بهترين راه شناسايي خدمت گذاران نظام از ديدگاه قرآن چيست؟

آيا تعداد سورههاي قرآن كريم، در گذشته نيز همين تعداد بوده است؟

آيا اين درست است كه پيامبر فرمودهاند: سوره هود، پشت مرا شكست؟ در صورت صحت علت آن را بيان كنيد؟

در صورت امكان تفسير احاديث مربوط به حكمتهاي: 58، 226 و 230 از نهجالبلاغه را با استفاده از آيات قرآن كريم و منابع ديگر بيان فرماييد؟

آيا در قصص قرآني پيرامون دوست، دوستي با بزرگان، انبيأ و... و روابط انبيأِ قبل با دوستان خود سخني به ميان آمده است؟

الف) نظر قرآن كريم، درباره معاشرت با نابابان (مفسدان، خيانتكاران و...) چيست؟ ب) اثرات منفي فردي و اجتماعي معاشرت با آنان چيست؟ ج) با احتمال تأثير مثبت بر آنها به سبب رفت و آمد تكليف چيست؟

با توجه به اين كه، قرآن كريم، همواره از آسمان به صورت جمع تعبير ميفرمايد، برخلاف زمين كه هميشه به صورت مفرد آورده شده، مثل خَلَقَ السَّمَـَوَ َتِ وَ الاْ ?َرْض(ابراهيم،32)،

الف) آيا آسمانهاي هفت گانه، بر روي يكديگر قرار دارند؟

ب) آيا جنس آسمانهاي ديگر نيز، مادي است؟ و آيا آسمان هفتم نيز ابتدأ و انتهايي دارند؟

آيا در قرآن از شهر قم ياد شده است؟

با اينكه حقوق زن و مرد يكي است، پس چرا زنها بيش از مردها در جامعه حضور دارند; و عامل رواج فساد شدهاند؟ قرآن در اين مورد چه ميفرمايد؟ به طور مفصّل پاسخ دهيد.

چرا در قرآن در بعضي كلمات كه ص دارند روي حرف ص حرف س به صورت كوچك گذاشته ميشود علت اين امر چيست؟

قرآن دربارة ماه و خورشيد چه ميفرمايد؟

  1. 2682 از 4632