مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا ميگويند تاريخ معلم انسانها است، آيا قرآن اين گفته را قبول دارد؟

عبادت، از نظر قرآن كريم چه معنا و مفهومي دارد؟

قرآن، خجالت را چگونه تعريف ميكند؟

از نظر قرآن كريم و خداي متعال چرا در خانوادههايي كه فقر اقتصادي بيشتر است و اهل آن خانواده از امكانات ساده هم بهرهاي ندارند جنجال و داد و دعوا و مسائل هيچ و پوچ زياد است. و از اين نظر چه كساني بايد وظيفة سنگين كمك به فقرا و مستمندان و بي سرپرستان را به عهده بگيرند و چرا در بعضي موارد دولت كمك نميكند حتي خانواده بسيار محتاج هستند؟

رمز تهي دستي و فقر اقتصادي انسان و خانواده، از ديدگاه قرآن كريم، چيست؟ (البته خانوادهاي را عرض ميكنم كه به معنويات در حد معمول و مقبول توجه دارد)

آيا اين كه ميگويند بزرگترين گناه آن است كه انسان قرآن را حفظ كرده، پس از مدتي آن را فراموش نمايد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ دليل چنين سخن چيست؟

لطفاً چند مؤسسه تكثير نوار قرآني را معرفي كنيد؟

سورههاي بدون نقطه قرآن را نام ببريد؟

اگر قرآن كتاب درسي را زير كتابهاي ديگر قرار دهيم، آيا گناه دارد؟

آيا اگر هر روز به طور مرتب قرآن نخوانيم، مثلاً هر 3 روز يك بار بخوانيم، گناه دارد؟

چرا بعضي از دانشمندان كه قرآن را قبول داشتند، به آن ايمان نياوردند؟

آيا از نظر قرآن، تنها ايمان آوردن به پروردگار براي رستگاري كافي است؟

  1. 2683 از 4632