مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اهميت شناخت انسان از ديدگاه قرآن كريم را بيان كنيد.

ديدگاه قرآن كريم، دربارة زيبادوستي معنوي كه با ساختار روحي و فطري انسان سازگار است چيست؟

آيا متوسل شدن به چنين اشخاصي (كه با دستورالعملهاي قرآني از افراد گرهگشايي ميكنند) از نظر شرعي درست است؟

استفاده از آيات و يا سورههاي قرآن براي حل شدن مشكلاتي از اين قبيل (مشكلات عادي و روزمره زندگي دنيوي) از نظر شرعي چه حكمي دارد؟

نفس مطمئنه، از ديدگاه قرآن، به چه نفسي ميگويند.

لطفاً سورههاي قرآن را به ترتيب حروف الفباي فارسي ذكر كنيد.

چرا در سورههايي كه با حروف مقطعه شروع ميشود، بعد از حروف مقطعه سخن دربارة قرآن كريم، آغاز ميشود؟

مفهوم و محتواي سورة غاشيه چيست؟

از نظر قرآن كريم، نشانههاي دجّال آخرالزمان چيست؟

در كدام يك از آيات به مبارزه با استكبار جهاني توصيه شده است؟ توضيح دهيد.

سورهاي نام ببريد كه در آن حرف فأ نباشد؟

نام چند سوره را بيان كنيد كه از اوصاف خداوند است.

چند سوره نام ببريد كه اگر حروف آن را از آخر بخوانيم، با هم به همان صورت خوانده ميشود؟

  1. 2684 از 4632