مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

بيت زير مربوط به كدام آية قرآن است؟

چون از آن روز بر نينديشيكه بريده شود در او انساب

ناصر خسرو

چه كار كنيم آن طور كه قرآن و خدا ميخواهد باشيم و قرآن، زن بهشتي را با چه خصوصياتي نام برده و چه زناني را نميپسندند؟

در قرآن از چه كتابهاي آسماني ديگر نام برده شده است؟

قرآن دربارة انسانهايي كه به مردم فقير كمك كرده به آنها محبّت زيادي ميكنند چه ميفرمايد؟

چرا خداوند متعال، در قرآن كريم، تعداد و ميزان جزاي گناهان كبيره را به طور مشخص بيان نفرموده، تا انسان ناچار نباشد كه براي دستيابي به آن، از منابع پايينتر و غيرقابل قبول مراجعه كند؟

معناي آية 35 سورة رعد چيست؟

معناي آية 56 سورة انبيأ چيست؟

معناي آية 105 سورة آلعمران چيست؟

معناي آيههاي 1 تا 6 سورة زمر چيست؟

آيا علم محوري، كه بر دين تقدم يافته، از سوي قرآن كريم، بيان شده است؟

در نماز به جاي حمد يا توحيد چه سورههايي ميتوان خواند؟

سورة شاعران چندمين سورة قرآن است و نام اصلي او چيست؟

  1. 2691 از 4632