مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

نام شخصي در قرآن كه 25 بار تكرار شده است، چيست؟

قرآن توسط چند فرشته نگهباني ميشود؟

آيا قرآن قلب و دل انسان را روشن ميسازد؟ چند آيه در روز قلب انسان را روشن نگه ميدارد؟

آيا با توسل به آيات قرآنمي توان قرض را ادا كرد؟ آن آيات كدامند؟

چرا بعضي از آيات سورهها و يا عبارات قرآني در نوار ضبط نشده است؟ مثلاً در كلاس دوم درس 3، ص 14و كلاس سوم درس 13، ص 67. آيات 17 تا 28 سورة طه در نوار نيست.

نام سورههايي كه شامل جزء 1 تا 30 ميشوند كدامند؟ مثال:

جزء 1 ?ًّسورههاي ...و...و...

در مورد شرح حال و بيوگرافي قرأ سبعه و راويان آنها مطالبي مرقوم بفرماييد.

آيا در قرآن به جز داستان پيامبران و اصحاب كهف، داستانهاي ديگري نيز آمده است؟

چرا بعضي از سورههاي قرآن، مثل حمد، نامهاي بسياري دارند؟

چرا خدا نخواسته ما معناي حروف مقطعه (الم، الر، حم و...) را بدانيم؟

فرزندي يك ساله دارم كه از ابتداي تولد، صداي روحنواز تلاوتهاي زيباي قرّأ معروف و صوت قرآن در گوشش طنينانداز بوده است، به طوري كه به محض شنيدن صداي قاري، سكوت ميكند و با تمام وجود به گوش كردن ميپردازد. لطفاً بفرماييد با توجه به هوش سرشار او، چگونه ميتوانم او را تربيت قرآني نمايم؟

چرا قرآن به زبان فارسي چاپ نميشود، در حالي كه به زبان انگليسي چاپ شده و نيز چرا دعاها و نماز به زبان عربي است؟ گفته ميشود، دليل عقبماندگي ما، عربي بودن قرآن است؟

  1. 2692 از 4632