مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

تعداد گناهاني كه در قرآن كريم بدان اشاره شده است و همچنين نظر قرآن را در مورد تقسيم گناهان به كبيره و صغيره، مرقوم فرماييد، و نيز بفرماييد كه آيا قرآن به صراحت مصاديق گناهان كبيره و صغيره را ذكر كرده است (به گونهاي كه مشخص شود كدام صغيره و كدام كبيره است)؟

با توجه به نزول دفعي و تدريجي قرآن كريم، معلوم ميشود كارها و اتفاقاتي كه براي افراد در آينده، ميافتد از قبل پيش بيني شده است; آيا اين مسئله با آزادي فرد نسبت به افعال خود جور در ميآيد؟

قرآن رابطة زن و مرد را چگونه معرفي ميكند؟

تأثير سازندة قرآن، بر شخصيت انسان چيست؟

آيا كتاب معتبري هست كه موضوعهاي زندگي علمي، اجتماعي... را به طور كلي از قرآن جدا كرده باشد، لطفاً در اينباره توضيح دهيد؟ (خواهشمندم اگر مقدور است اين كتاب را برايم بفرستيد).

آيا قرآن خواندن به صورت فارسي همان ثواب عربي را دارد؟

آيا در مجلسي با حضور مرد روحاني، اگر زن با صداي بلند قرآن بخواند اشكال دارد؟

انسان كامل در قرآن چگونه معرفي شده است؟

سورهاي از قرآن را نام ببريد، كه به عنوان ابر قدرت ناميدهاند چيست؟

به چه دليل در قرآن مجيد از عالم برزخ كمتر سخن به ميان آمده است؟

منظور از عروة الوثقي ـ ريسمان محكم ـ از قرآن چيست؟

شان نزول، ثواب و بركات قرائت سورة شريفة الرحمن را بيان كنيد.

  1. 2696 از 4632