مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

منظور خداوند از تنبيه بدني زنان به دست همسرانشان ـ كه در سورة مباركة نسأ بيان شده ـ چيست؟

چرا كتاب آسماني ما به زبان عربي است و ما نميتوانيم به فارسي با خداي خود راز و نياز كنيم نماز را بايد حتماً به عربي بخوانيم تمام ادعيه به زبان عربي است. در صورتي كه يكي از بزرگترين منافع خواندن قرآن درك صحيح آيات است و اين براي همه مقدور نيست مگر براي كساني كه زبان عربي بدانند.

محدوده تاريخي و جغرافيايي هدايت قرآن چه مقدار است؟

آيا تا به حال، نسبت به پيشگوييهايي كه قرآن كريم، بيان كرده و اتفاق نيفتاده است، آگاهي به آنها حاصل شده يا فقط نسبت به آنهايي كه اتفاق افتاده، آگاهي داريم؟

در قرآن، چند بار كلمة قرآن و فرقان آمده است؟

لطفاً تفسير سورة حمد را بيان فرماييد؟

شش سوره نام ببريد كه در هر يك از آن سورهها يك آيه وجود دارد كه حرف ق ده بار در آن آمده باشد.

ماجراي سورة نمل چيست؟ توضيح دهيد.

مراد از آية انّه هو التواب الرحيم را بيان نماييد.

ديدگاه قرآن دربارة رسيدگي به مستضعفين چيست؟

آيا شرب خمر به طور واضح در قرآن حرام اعلام شده يا فقط عنوان ضرر براي بدن ذكر شده؟

لطفاً آيات و اذا الجحيم سعّرت و اذا الجنة ازلفت را توضيح دهيد؟

  1. 2697 از 4632