مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

لطفاً آيات إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ و وَ إِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ و وَ إِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ را ترجمه كرده و شرح دهيد؟

اگر آياتي مانند آيه 109 سوره توبه، كه اشاره به برهم ريزي برجهاي دو قلوي آمريكا كرده، در قرآن كريم وجود دارد كه اشاره به حوادث ديگر نمايد، لطفاً بيان فرماييد؟

سورهاي را نام ببريد كه به نام يكي از صفات نيك انسانها نامگذاري شده است؟

سه سوره نام ببريد كه به نام زنان نامگذاري شده است؟

كدام سوره قرآن كريم به نام يكي از دستورهاي سياسي، عبادي ناميده شده است؟

دربارة سورة قصص توضيح دهيد؟

كلمة يعقلون چند بار در قرآن تكرار شده است؟

حرف همزه چند بار در قرآن كريم تكرار شده است؟

توضيحات دقيقي درباره محكمات و متشابهات قرآن و اصطلاحات رايج در اين زمينه عنايت بفرماييد. و در صورت امكان ديدگاه اهل تشيع و تسنن را در اين مورد تشريح فرماييد؟

با توجه به اين كه تفسير به رأي قرآن حرام ميباشد، چه ملاكها و معيارهايي در تفسير قرآن بايد رعايت شود؟ با عنايت به اين موضوع كه تفاسير متفاوتي از جانب مفسران ارائه شده است و بعضاً متضاد از يكديگرند؟

درباره وجه تسميه قرآن مجيد توضيحاتي ارائه بفرماييد؟

چرا نام كتاب و آيين حضرت نوح در قرآن و احاديث نيامده است؟ و حال آن كه نام كتاب و آيين چهار پيامبر صاحب شريعت ديگر، مشخص است؟

  1. 2698 از 4632