مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا خداوند متعال در قرآن كريم در مورد لطيفه هم چيزي گفته است؟

كلمهاي از قرآن را نام ببريد كه در تمام سورههاي قرآن حداقل يك بار ذكر شده است؟

سورهاي از قرآن را نام ببريد كه اكثر كلمات آن فقط يك بار در قرآن ذكر شده است؟

كدام سوره به معناي غنائم جنگي و ثروتهاي عمومي است؟

خداوند در آيه 125 بقره ميفرمايد: در مقام ابراهيمغ نماز بخوانيد; منظور چيست؟

لطفاً اسامي قرآن كريم، معناي لغوي و اصطلاحي آنها را همراه با آدرس بيان كنيد:

در مورد ليبراليسم غربي چه آيات و نظرهايي در قرآن آمده است؟

آيا در قرآن درباره تقويم طبيعي چيزي آمده است؟

اصول دين در كدام آيه و كجاي قرآن ذكر شده است؟

چه منبعي را براي ترجمة صحيح كلمه به كلمة تمام كلمات قرآن مجيد به زبان فارسي پيشنهاد ميكنيد و اين كتاب را چگونه ميتوانيم تهيه كنيم؟

علت نزول آية 5 سورة مؤمنون و آية 29 سورة معارج چيست؟ منظور از آية فوق، چه گناهاني است؟ لطفاً توضيحدهيد.

آيا قرآن كريم، انسانها را براي مطالعة قرآن تشويق كرده است؟

  1. 2699 از 4632