مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

منظور علامه طباطبايي از عبارت .. ملكات پاك نفس با عالم قدسي سازگار باشد... در كتاب رسالة الولاية چيست؟

هر كاري كه انجام ميدهم، نتيجه بر عكس ميگيرم. با همه بندگان خدا فرق ميكنم. شايد قسمت من چنين است. مقبوليتي بين مردم ندارم. دعاهايم مستجاب نميشود. آيا اين با عدالت خدا سازگار است؟! چرا خدا به ثروتمند بيشتر ميدهد و فقير فقيرتر ميشود؟! من زندگي سالم ميخواهم. مرا راهنمايي كنيد.

از كجا بفهميم تمامي مسائلي كه در مورد گذشتگان ميشنويم صحت دارد؟

آيا قتل مرشد ظالمانه نيست؟

چرا پدر در مقابل قتل فرزند قصاص نميشود، ولي مادر قصاص ميشود؟

آيا برادرم ميتواند بدون اجازه دست به وسايل من در خانهام بگذارد و سر يخچال برود و چيزي بخورد؟ آيا ميشود با او برخورد كرد؟ چه كساني ميتوانند بدون اجازه از خانه انسان استفاده كنند؟

خداوند فرموده: ما شما را جفت خلق كرديم آيا كساني كه مجرد ميمانند، جفت آنها پيدا نشده است؟

آيا جهان و تاريخ قابل تكرار است؟

آيا زمين قبرستان كه مدتهاي مديدي بر آن گذشته است، كسي حق استفاده شخصي از آن را دارد؟

بارها شنيدهايم كه 124 هزار پيامبر داريم. چرا نام تمامي آنها در كتابهاي معتبر نيامده، از كجا بدانيم كه واقعاً اين مدّعا صحت دارد؟

جوان هفده سالهاي هستم كه در دوّم دبيرستان مشغول ميباشم. دو سال پيش در نيمههاي شب رعد و برق بسيار شديدي ميزد. در آن شب خيلي ترسيدم. بعد از آن شب دائماً اضطراب دارم. با اين كه هفت ماه قرصهاي مختلف را مصرف كردهام، هيچ تأثيري بر روي من نداشته است. روحيهام را از دست دادهام. موقعي كه صدايي ميآيد، به خصوص در شب ميترسم!

پسر عموهاي من كه اهل نماز نيستند، هر ساله هنگام عيد كه به منزل ما ميآيند، با ما دست ميدهند و ما مجبور ميشويم اين كار را بكنيم. به جهت خصوصيات اخلاقيشان نميتوانيم به آنها بگوييم اين كار گناه است، چون در جمع ميخندند و اعتقاداتمان را به باد مسخره ميگيرند. آيا براي كساني كه خود استاد دانشگاهاند، آيا هشدار دادن لازم است؟

  1. 303 از 4632